قوانین هتل

  1. ساعت ۱۲ تخلیه ساعت ۱۴ تحویل اتاق است.
  2. آوردن پیک نیک به داخل اتاق ممنوع است.
  3. پخت و پز داخل اتاق ممنوع است.
  4. کشیدن قلیان داخل اتاق ممنوع است.
  5. آوردن حیوانات به داخل اتاق ممنوع است.
  6. ساعت ۲۲ به بعد لطفا سکوت رعایت کنید.
  7. صبحانه از ساعت ۸ تا ۱۰ و ناهار ۱۲ تا ۱۶ و شام ۲۰ تا ۲۳ است.
  8. رعایت شئونات اسلامی الزامی هست.